www.fretex.no Fretex logo print

Hvorfor velge Fretex Dialog

Relasjonsledelse - Jobbnærvær - Samhandling - Lederutvikling

Team

"Høy kvalitet på det dere leverer- tilstede og tett på"

"Flinke damer som kan faget sitt. Jeg har fått inspirasjon til å jobbe for å være en bedre leder for mine ansatte."

"Jeg er svært fornøyd med samarbeidet. Det var fint at det kom noen utenfra, og at dere hadde et verktøy som viste tydelige hvilke  utfordringer vi har, og at dere gav oss mot og råd i det videre arbeidet."

Fretex Dialog jobber etter anerkjente prinsipper i teorien om relasjonsledelse som er utviklet av Jan Spurkeland. Teorien tar utgangspunkt i den norske Arbeidsmiljøloven og dens forskningsbakgrunn og intensjoner fra 1970-tallet. Relasjonsledelse bygger også på teoriene til Carl Rogers (1902-1987), Daniel Golman og Martin Seligman, samtidig som den henter elementer fra transformasjonsledelse.

Relasjonsledelse handler om å utvikle og opprettholde leders evne til å bygge relasjoner og skape tillit. Altså påvirke til mål-oppnåelse og nærvær på arbeidsplassen gjennom tillitsrealsjoner. Forskning viser at relasjonenskvaliteten mellom leder og medarbeider er en avgjørende faktor i forhold til effektivitets- og produktivitetsgevinst (Kuvaas 2013). Videre at relasjonell forståelse er avgjørende for leders suksess (Langenge mfl. 2005)

Relasjonsledelse bygger på hovedprinsippene om Relasjonell avhengighet og Relasjonelt mot/Relasjonell feighet. Videre handler det om å ha relasjonskompetanse. Dvs. kunnskaper, holdninger, evner og ferdigheter til å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere relasjoner mellom mennesker.

Fretex Dialog vil gjennom kartlegging, bevisstgjøring og oppfølging bidra til at jobbnærværet styrkes på din arbeidsplass. Arbeidsmiljøet bli preget av samhandlingskultur og sykefraværet gå ned når en fokuserer på å styrke leder og bygge gode lag. Gjennom tidligere arbeid med oppfølging av sykemeldte har vi erfart at mye fravær skydes psykososialefaktorer. Vår erfaring er, og forskning viser at sykefraværet går ned i bedrifter hvor ledelsen er relasjonsorientert (Johnsson 2006).

 

 

Fant du det du lette etter?