www.fretex.no Fretex logo print

Veien frem

Fretex Universitetsgata-26-beh

Prosjektet "Veien Frem" har som mål å styrke ungdoms motivasjon til å fullføre videregående opplæring, eventuelt i kombinasjon med ønske om arbeid. Fretex tilbyr alternative mestringsarenaer hvor ungdom får karriereveiledning, arbeidserfaring og utvidet nettverk. Vi har tro på at dette vil kunne forebygge langsiktig utenforskap hos ungdom. En innsats rettet mot ungdom i ferd med å avslutte, utsette eller ikke påbegynne videregående opplæring er derfor viktig. Prosjektet hadde pilotfase høsten 2019 med prosjektleder Dahab Hadgu.

Målgruppen

·       Unge mellom 12 - 25 år fra bydel Søndre Nordstrand og bydel Bjerke

·       Elever som går på vgs. og ungdomsskoler, som står i fare for å avslutte, utsette eller ikke påbegynne videregående opplæring.

·       Tilknyttet andre institusjoner: Barnevernet, NAV, OT,

·       Forventet minimumstid for deltakelse i prosjektet er satt til ca. 6 måneder

Gjennomføring

Karriereveiledning

For målgruppen er det særlig viktig å utvide mulighetshorisonten og øke deltakernes karrierekompetanse. Alle deltakere vil derfor få tilbud om tre karriereveiledningstimer som fokuserer på ressurskartlegging, motivasjon, mål og veivalg.  Etter andre time vil veileder og deltaker vurdere om målet for karriereveiledningen kan nås etter tredje timen, eller om det er behov for videreføring til den andre typen karriereveiledningsløp, se under.

Tilstedeværelse

Prosjektets karriereveiledere vil delta på skolens karriere – og arbeidslivsdager med en egen stand for å informere om tilbudet, svare på spørsmål og avtale timer med karriereveiledere. Etter avtaler med skolen, vil karriereveilederne være fysisk til stedet på skolen til faste dager for å tilgjengeliggjøre tilbudet for deltakerne – med og uten avtale. Skolen vil tilrettelegge for at elevene kan delta. På disse faste dagene vil det også være mulighet for drop-in timer.

Alternative mestringsarenaer

Som et verktøy i det lengre karriereveiledningsløpet, kan Fretex tilby å tilrettelegge for jobbsmak og alternative mestringsarenaer der det kommer frem av karriereveiledningen, at dette er hensiktsmessig. Disse mestringsarenaene kan være hos en av Fretex sine samarbeidspartnere i næringslivet eller i Fretex sin egen verdikjede, se under.

Korte jobbsmak/praksiserfaringer er ment å gi deltakerne et erfaringsgrunnlag for å kunne bedre vurdere karrierevalg. I tillegg er målet for denne aktiviteten å øke forståelsen for arbeidslivets spilleregler og utvide deltakernes nettverk

Mål

·       Å kvalifisere deltakere til arbeid i varehandelssektoren​

·       Å formidle deltakere til det lokale næringslivet​

·       Å være et knutepunkt for varehandelssektoren og integreringsarbeidet i aktuelle bydeler​

·       Å forenkle- og lette overgangene mellom kvalifisering og arbeid for andre aktører

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av:

·       BUFDIR (2019, 2020)

·       Enhet for mangfold og inkludering (EMI) (2019, 2020)

Bakgrunn

Fretex har valgt å samarbeide med bydel Søndre Nordstrand og bydel Bjerke fordi 1) andelen barn som bor i husholdninger med lav inntekt, og 2) frafallet i videregående skole, er høyere enn i landet som helhet (Folkehelseprofil 2019, bydel Bjerke og Søndre Nordstrand).  Målet med prosjektet er å forebygge langsiktig utenforskap blant unge i lavinntektsfamilier ved å tilby alternative mestringsarenaer og tilgang til etablerte nettverk i arbeidslivet. Dette, kombinert med profesjonell karriereveiledning med mål om å underbygge og bevisstgjøre deltakernes ressurser, egenskaper og valgmuligheter for å peke ut veien frem.

Prosjektet «Veien Frem» retter seg mot unge fra lavinntektsfamilier i Bydel Søndre Nordstrand som er i risikogruppen for langsiktig utenforskap. Med «unge» menes aldersgruppen 13-25 år som står i fare for å avslutte, utsette eller ikke påbegynne videregående opplæring. I dette prosjektet vil Fretex ta imot 10-15 ungdommer i året med særskilt komplekse og sammensatte utfordringer, i samråd med bydelens «Ung i Jobb»- prosjekt. Norsk forskningsråd (2014) fremhever at videregående opplæring bidrar til å bedre tilknytningen til arbeidsmarkedet og reduserer behovet for offentlige støtteordninger. De finner også at fortsatt deltakelse i videregående opplæring reduserer risikoen for kriminalitet betydelig. En innsats rettet mot ungdom i ferd med å avslutte, utsette eller ikke påbegynne videregående opplæring er derfor særskilt viktig. Senter for økonomisk forskning (2009) anslår at den årlige samfunnskostnaden for en elev som ikke fullfører videregående opplæring er minst 900 000 NOK (ikke justert for inflasjon). Forebyggende arbeid i denne målgruppen gir derfor spesielt store samfunnsøkonomiske besparinger. I følge Bufdir (2018), er det betydelige kjønnsforskjeller i gjennomføringsgraden av videregående opplæring, hvor 32% av gutter ikke fullfører i løpet av fem år, mot 21% av jentene. Flere gutter slutter også underveis i utdanningsløpet enn jentene. Det er derfor satt av 10 plasser til gutter årlig og 5 plasser til jenter. Denne fordelingen kan justeres etter behov. Sosioøkonomiske forhold som foreldrenes inntekt har også innvirkning på barnas gjennomføring i VGO. Unge med høyt utdannede foreldre fullfører utdanning i langt større grad på normert tid enn elever med foreldre som har lavere utdanningsnivå (Bufdir 2018). Med dette som utgangspunkt, vil Fretex rette sitt arbeid mot unge fra lavinntektsfamilier. Fretex har valgt å samarbeide med Bydel Søndre Nordstrand fordi bydelen skårer betydelig over bygjennomsnittet på indikatorene «lav utdanning», «ikke fullført videregående skole» og «fattige barnehusholdninger» (Folkehelseprofil 2018, Bydel Søndre Nordstrand). I store boområder som Holmlia Sør, Bjørnerud, Bjørndal og Prinsdal er frafallet fra videregående skole på hele 35-48% (Oslostatistikken). En innsats i denne bydelen vil derfor være særlig hensiktsmessig. Fretex har gjennom hele sitt virke jobbet med særlig utsatte- og komplekse målgrupper og har derfor opparbeidet seg en høy kompetanse på å bistå mennesker i utfordrende livssituasjoner. Vi tar stolthet i å møte mennesker der de er og gi dem tro på fremtiden.

Samarbeid

Bydel Bjerke:

·       Samarbeidet med Kuben vgs.er allerede etablert og vi rekrutterer ungdom fra OT-klassen, Praksisklassen, LOS-prosjektet og det nyetablerte OT-Ulven prosjektet.  (2019 – d.d.)

Bydel Søndre Nordstrand:

·       Opprettet kontakt med OT og NAV-veileder på Bjørnholt vgs. som vil bidra med rekruttering av målgruppen.  (2019)

·       Tilby ungdommer som følges opp av Kriminalitetsforebyggende tiltak karriereveiledning og alternative mestringsarenaer (2019 – d.d.)

·       Veien frem har opprettet et samarbeid med Unge Holmlianere og Forandringshuset Holmlia, som jobber med forebyggende tiltak lokalt i bydelen. (2020 – d.d.)

·       Lofsrud Skole: karriereveiledning to dager i uken. (2020 – d.d.)

For videre utvikling av tilbudet, har Fretex opprettet dialog med ungdomsklubber og ungdomskoler i bydelen med formål om å komme tidligere i gang med det forebyggende arbeidet.

Artikkel fra Krigsropet nr. 42 2019
Tekst: Stine Frimann
Fotograf: Kristianne Marøy

Mer enn du tror

Fretex-butikkene og de røde innsamlingsboksene for tekstiler er et kjent syn mange steder i landet. Men Fretex er mye mer enn brukte klær.

Visste du at Fretex hjelper innsatte i fengsel med overgangen fra soning til arbeid? Eller at de har tiltak for å hjelpe ungdom som står i fare for å droppe ut av videregående opplæring? At Fretex hjalp rundt 1500 arbeidssøkere ut i jobb eller utdanning i fjor? Fretex er mangfoldig, men alt de gjør har et felles mål om å gi mennesker grunn til å tro på framtiden.

Utenfor Fretex´ hovedmottak for Østlandet er en jevn strøm av lastebiler på vei inn for å levere tonnevis med klær fra Oslos mange Fretex-bokser. Vegard Olsen laster tomme klesbur på en bil som skal ut og sanke dagens andre fangst. Han har vært her i rundt tre uker, gjennom Elevator. Frelsesarmeen driver Elevator, hvor innsatte som tilfredsstiller en del krav kan sone siste del av dommen, og få en god overgang fra soning til et liv utenfor murene.  Noen av dem har behov for arbeidstrening og hjelp til å finne seg jobb etter endt soning, og kan da søkes inn til Fretex AFT gjennom Nav.

Fretex er et veldig bra sted å jobbe og en fantastisk læringsarena, sier Vegard Olsen. Han får arbeidstrening gjennom Elevator.


- Jeg stortrives her. Egentlig skal man videre ut i praksis andre steder ganske raskt. Men jeg vil være her, og jeg tror jeg får det som jeg vil, smiler han. For mens mange andre arbeidssøkere hos Fretex har nytte av praksis hos mulige fremtidige arbeidsgivere, har Vegard allerede en sjåførjobb som venter på ham når han er ferdig på Elevator i mars neste år.

Fikk endelig hjelp

Vegard har hatt ulike typer stillinger innen snekkerbransjen før han for rundt halvannet år siden ble dømt og måtte sone en fengselsstraff. Han er sjeleglad for at han måtte i fengsel. For det var en psykiater i fengselet som endelig skjønte hva Vegar hadde slitt med hele livet. Han fikk diagnosen bipolar 1, og endelig fikk han hjelpen han trengte. Nå ser fremtiden helt annerledes ut for Vegard.

– Tidligere så jeg ikke konsekvenser av valgene jeg har tatt eller hvordan det var for dem rundt meg. Det var veldig tøft for barna og kjæresten, men det er først nå jeg klarer å se det. Støtten fra dem betyr veldig mye for meg, forteller han.

Nå ser han fram til å gå en ny vei i livet, og framtiden legger han opp på en måte som tar hensyn til  diagnosen. Han har skjønt at han ikke kan ha den typen jobber han hadde før, og vil flytte til sitt tidligere feriested Kragerø.

– Skulle jeg ha dårligere perioder er det bedre for meg å være på et mindre sted med et stabilt miljø rundt meg. Bilen har alltid vært mitt trygge fristed. Derfor ønsker jeg en jobb innen transport, forteller han.

Da er Fretex transportavdeling et godt sted å starte omskoleringen. Han er på jobb halv åtte hver dag, og er med en av de faste sjåførene som hjelpemann.

– Det er et veldig bra sted å jobbe og en fantastisk læringsarena. Folk er så hyggelige, og her er det ingen som behandler deg annerledes fordi du har en dom. De som er mine kontaktpersoner i Fretex Jobb og oppfølging er også fantastiske, de hjelper meg masse med blant annet kontakten med Nav. Jeg håper å få innvilget støtte til å ta førerkort for lastebil, smiler han.

Vegard er veldig glad han fikk plass på Elevator. For det er fortsatt krevende å takle overgangen til et nytt liv og lære å håndtere diagnosen han har fått.

– På Elevator er det alltid noen å snakke med. Det er en del av soningen, så det er selvsagt ikke helt fritt. Men jeg har ti timer i uka som jeg kan bruke som jeg vil. Det gjør at jeg kan treffe barna mine for eksempel. Og de kan ringe meg når de trenger å snakke med pappaen sin, ikke bare innenfor visse telefontider. Det gjør stor forskjell.

Frelsesarmeen betydde mye for Vegard også før han kom til Elevator.

– Fengselskapellan Poul Midjord besøkte oss i fengselet en gang i uka og var en veldig god samtale-
partner. Nå kommer han fast på besøk på Elevator, det var veldig fint å møte ham igjen der, smiler Vegard.

Vegard og de andre i transportavdelingen i Fretex henter inn 25-30 tonn tekstiler i uka, bare i Osloområdet. En del av det eksporteres, enten for videresalg i brukthandeler eller resirkulering til nye produkter. Det er det daglig leder Trond Bøe og hans tre kollegaer i Fretex International som har ansvar for.

– Oppdraget vårt er å selge brukte tekstiler og gjenstander til inntekt for Frelsesarmeen. Fretex International selv går i null hvert år, alle inntektene går til Frelsesarmeen, forteller Trond.

Fretex har en code of conduct, etiske retningslinjer for miljø og arbeidsforhold, og følger opp kundene for å se at det overholdes: – Dette handler ikke om at vi reiser rundt og forteller kunder i andre land hvordan ting skal gjøres, vi samarbeider med hver kunde om å drive på en best mulig måte og stadig forbedre oss. Det går blant annet på at folk skal ha anstendig lønn, gode arbeidsforhold og brannsikring på arbeidsplasser. Og ikke minst handler det om miljøet.

Skreddersøm for jobbsøkere

På Fretex’ sorteringsanlegg har de ansatte trenede blikk for å plukke ut kvalitetsplagg som Fretexbutikkene i Norge kan selge. En strøm av bur med klær trilles inn og tømmes over i et intrikat system av samlebånd. Noen har ansvar for en første grovsortering, så sender de klærne videre nedover båndet til andre som finsorterer, før klærne som passer til salg i Fretex-
butikkene henges på stativer etter klestype og sesong, og prises.

– Folk leverer inn nærmere 30 tonn tekstiler i uka bare i Oslo-området. En del av det sendes til
eksport, resten havner i sorteringsanlegget, hvor klær som passer til salg i butikkene plukkes ut.


På sorteringen jobbet det tidligere en del mennesker på arbeidstrening, mens det nå stort sett er ansatte som sorterer klærne, forteller teamleder i Fretex jobb og oppfølging, Inger Kolberg.

– Nå bruker vi de interne arbeidsarenaene i Fretex først og fremst til kartlegging og ikke arbeidstrening. Arbeidssøkerne skal så snart som mulig ut i arbeidstrening et annet sted. Så sant det er mulig prøver vi å finne praksisplass et sted hvor det er muligheter for videre jobb, forklarer hun.

Fretex Oslo har 126 plasser for arbeidssøkere, som søkes hit gjennom Nav. De følges tett opp av jobbkonsulentene. Mange av dem har utfordringer i tillegg til det at de står utenfor arbeidsmarkedet, for eksempel fysiske eller psykiske helseutfordringer eller språkvansker. Hver og en får derfor sitt eget individuelle opplegg.

– Dette er virkelig skreddersøm. Alle mennesker er forskjellige, og det viktigste for oss er å møte hver og en med respekt. Den som sitter på den andre siden av bordet kunne like gjerne vært deg eller meg, det er viktig å huske på, sier teamleder AFT Hanne Skaug.

De ansatte gjennomfører en grundig kartlegging med den enkelte, for å finne ut hvor mye de kan jobbe, hvilken kompetanse og hvilke begrensninger de har, og hva deres ønsker er.

– En del har mye å stri med i livet. Vi tilbyr kurs i belastningsmestring, som kan gjøre det lettere å bli bevisst sine tanker, takle påkjenninger og endre handlingsmønstre. Det tilbyr vi faktisk til alle ansatte, for alle kan ha nytte av et slikt kurs. Så hjelper vi arbeidssøkerne å legge en plan for å ta tak i det som er vanskelig. Det er jobb og utdanning som er vårt felt. Men vi kan bistå dem å i finne ut hvem de kan snakke med om for eksempel helseproblemer eller økonomi. Når de får lagt en konkret plan, ser vi at mange får frigjort tanker og overskudd til å tenke jobb og utdanning, forklarer Inger.

Mange av arbeidssøkerne får seg jobb med hjelp fra Fretex. Andre får hjelp til å finne en utdanning som hjelper dem mot drømmejobben. Fretex tilbyr også norskkurs med vekt på språk man trenger i jobb.

Hvis arbeidssøkeren har en klar idé om hva slags yrke de kunne tenke seg, prøver jobbkonsulentene å finne en relevant praksisplass, og følger dem opp der. Mange er usikre på hva de vil, eller de ønsker seg en spesiell type jobb uten egentlig å vite hva jobben innebærer. Da begynner de hvor de får besøke en aktuell arbeidsplass, snakke med dem som jobber der og gå rundt og få litt inntrykk av hva jobben går ut på.

– Målet er at den jobben de etter hvert får, skal være en jobb de kan ha lenge. Da må motivasjonen være der, og man må vite hva jobben går ut på. Enkelte har for eksempel lyst til å jobbe på kjøkken fordi de liker å lage mat. Men de er kanskje ikke klar over hvor mye av jobben som består av rydding og rengjøring, eller at de faktisk må orke å stå hele dagen, forteller Inger.

– Det er mange bruktskatter å finne i Fretex-butikkene. Kjøper du brukte klær fra Fretex, støtter du samtidig Frelsesarmeens
sosiale arbeid og bidrar til bedre miljø. (Foto: Petter Berntsen)

Hilde Bruvold er ansatt hos Fretex i Universitetsgata i Oslo, og inviterer til en miljøvennlig handel.

Mestring på kjøkkenet

På nettopp kjøkkenet på Fretex har ansatte vært i full sving siden klokka seks om morgenen. Her serveres det varm mat, smørbrød og variert salatbar hver dag, og brød, rundstykker og kaker som alltid er bakt her på kjøkkenet. De lager også innimellom mat og kaker på bestilling, og sørger for varm lunsj til en av Frelsesarmeens barnehager. Og i kjent Fretex-
stil er også kantina mye mer enn bare en kantine. Mange av dem som tryller fram nye menyer hver uke, er absolutt ikke kokker. De er jobbsøkere, som her får opplæring i alle sider ved kantinedrift, fra varemottak til hygienerutiner, matlaging, rengjøring og oppvask.

– Noen har erfaring med matlaging. Andre aner ikke hvor mye en liter eller desiliter er eller hvordan man kutter opp grønnsaker. De fleste andre steder er det ikke tid til tett oppfølging og opplæring på et så grunnleggende nivå. Hos oss er det helt greit, da tar vi oss tid til å gå gjennom det og vise og lære dem hver del av prosessen ordentlig. De fleste lærer overraskende fort, sier kantinebestyrer Oddvar Tuverud.

- Vi oppmuntrer de som er på arbeidstrening her til å ta med oppskrifter fra sitt land som vi kan lage i kantina, forteller kantinebestyrer Oddvar Tuverud. Han sørger for varm og næringsrik lunsj til Fretex-ansatte.

Han har kanskje flere utfordringer på jobb enn mange andre kantineledere, men det mangler ikke på meningsfylte oppgaver.

– Det mest krevende er at vi aldri vet hvor mange som kommer på jobb. Noen er veldig stabile, andre trenger å trene på det å komme på jobb til faste tider. Og mange er her bare noen uker, så vi får stadig nye folk på jobb. Men samtidig, noe av det beste med jobben min er å se folk få til noe nytt og se hvordan de vokser på det, den gode mestringsfølelsen de får, forteller han.

Gjennom årene har han sett mange arbeidssøkere gå over i fast jobb, noen som kokker, andre som kantinemedarbeidere eller i oppvasken på storkjøkken.

– Vi får mye skryt for knekkebrødene våre, Fretex-butikkene maser stadig om mer, sier Oddvar Tuverud. Mens noen
lager knekkebrød, gjør andre ansatte klar krydrete tapaskjøttboller.

Tilbud til unge i faresonen

Det er mange ulike grunner til at mennesker havner utenfor arbeidslivet over lengre tid. Even Hallgren Stranger brenner for å sette i gang nytenkende tiltak for å hjelpe mennesker før de kommer til Fretex eller andre steder på arbeidsmarkedstiltak. Han er forretningsutvikler i det lille og relativt ferske selskapet Fretex Pluss, og kan allerede vise til en lang rekke prosjekter, tjenester og tiltak. De spenner over et vidt felt, men alle prosjektene har samme grunntanke. Tidlig
bistand kan hindre at folk får langvarige problemer med å få jobb, eller hjelpe dem å beholde jobben de har.

Forretningsutvikler i Fretex Pluss, Even Hallgren Stranger, setter i gang nytenkende tiltak for å hjelpe folk før de kommer til Fretex eller andre steder på arbeidsmarkedstiltak.

– Når vi snakker med arbeidssøkere, klarer vi ofte å identifisere et punkt i livet deres hvor de kunne ha fått hjelp, men ikke fikk det, forklarer han.

Ett av prosjektene, ​Tilretteleggelse av kurs i belastningsmestring, handler om å øke bevisstheten om psykisk helse i innvandrerbefolkningen, spesielt blant ganske nyankomne flyktninger. For mange av dem har vanskelige opplevelser i bagasjen og mye å bearbeide, men trenger rom og noen verktøy for å gjøre det. Dette forsøker vi å gi dem i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse.

Prosjektet Veien frem startet opp i høst, og skal hjelpe ungdom som er i fare for å falle ut av utdanning. Det er et bredt tilbud, men de håper å spesielt nå ung-dom som også kan stå i faresonen for havne i kriminalitet.

– Det er et prosjekt i samarbeid med oppfølgings-
tjenesten i Oslo og Kriminalitetsforebyggende team i Bydel Søndre Nordstrand. På Fretex vil vi blant annet tilby en trygg arbeidsarena for dem som for eksempel trenger å komme seg ut av skolen og gjøre noe annet en dag i uka. De får mestringsopplevelser, gode voks-
ne rollemodeller og en konsulent som følger dem tett. 10-15 ungdommer vil få et lengre løp og et godt team rundt seg som følger dem opp, mens 50-60 andre vil blant annet få karriereveiledning for å finne ut hva de trives med og hva de må gjøre for å nå målene sine, forteller Even Hallgren Stranger.

Fakta

Fretex er en del av Frelsesarmeen, og ti prosent av bruktomsetningen til Fretex går til Frelsesarmeens sosiale arbeid. Når du handler på Fretex støtter du blant annet disse tiltakene:

• ettersøkelsesarbeidet

fengselsarbeidet

• kapellantjeneste

slumstasjonen i Oslo

• Fyrlyset i Oslo

• Hveita dagsenter i Trondheim

• Fyrlyset i Mandal

• Stedet Sagene, Harstad, Mo i Rana, Vadsø

• Migrasjonssenteret Oslo

• Aktiviteter i Vestfold

Gatefotball Aust-Agder

• Forebyggende tiltak i barne- og familievern

Sammen Grønland

• Home-Start Nordre Aker, Østensjø, Grünerløkka, Alna, Grorud, Drammen, Gamle Oslo, Kristiansand og Arendal.

• Fretex sin hovedoppgave er å hjelpe mennesker inn i en jobb de kan mestre, og «gi folk grunn til å tro på fremtiden».

 

Kontaktpersoner

 • Dahab Hadgu

  Dahab Hadgu

  Prosjektleder Veien Frem
  Fretex Pluss AS

  Mob: +4790920903

  dahab.hadgu@fretex.no

 

Fant du det du lette etter?