www.fretex.no Fretex logo print

Rettssak

butikk varer interiør bord stol spisebord møbler
Saken handler om en medarbeider som takket nei til stillinger han ble tilbudt i en omstillingsprosess. Han hevder han ble usaklig oppsagt, og at oppsigelsen var gjengjeldelse for en varsling.

  • Per-Yngve Monsen saksøte Fretex Miljø AS. Fretex ble frifunnet i Oslo tingrett.
  • Per-Yngve Monsen anket. Fretex ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett.
  • Per-Yngve Monsen anket til Høyesterett. Anken ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg.

Bakgrunn for saken – omorganisering

Fra 1. januar 2018 gikk datterselskapene til Fretex Norge AS fra fire regionale selskaper til tre virksomhetsorganiserte selskaper: Fretex Miljø AS, Fretex Jobb og Oppfølging AS og Fretex Pluss AS. Omorganiseringen var en konsekvens av NAVs regelverk for skjermet sektor.

Omorganiseringen var en virksomhetsoverdragelse, og alle ansatte i Fretex – over 700 personer – fikk endringsoppsigelse og tilbud om stilling i de nye selskapene fra 1. januar 2018. Noen medarbeidere ble tilbudt nye roller i forbindelse med omorganiseringen. Det gjaldt primært på ledernivå i selskapene. Prosessen har skjedd i samarbeid med tillitsvalgte og ut fra samtaler med alle berørte.

Administrasjonssjef-stillingene på regionalt nivå ble ikke videreført, og Per-Yngve Monsen ble tilbudt stillinger som han takket nei til.

Fretex ønsket en løsning uten en rettssak, men lyktes dessverre ikke med det.

Varsling

Per-Yngve Monsen og tre andre ledere i tidligere Fretex Øst-Norge AS sendte en varsling til styret i Fretex Norge om konsernsjefens behandling av en leder i Fretex Norge AS.

Saken ble håndtert av styret i tråd med Fretex´ retningslinjer for varsling.

Det har blitt gjennomført en ekstern og uavhengig gransking i saken av advokatfirmaet Grette.

Rapporten konkluderte med at Fretex har handlet innenfor lover, regler, verdier og etiske retningslinjer.

Behandling i rettsapparatet

Fretex Miljø AS ble saksøkt og dom i tingretten ble avsagt 15. februar 2019. Fretex Miljø AS vant saken. Per-Yngve Monsen anket. Fretex Miljø AS vant saken i Borgarting lagsmannsrett 10. februar 2020. Per-Yngve Monsen anket til Høyesterett. Anken ble avvist av Høyesteretts ankeutvalg 15. april 2020.

Tidslinje

2014-2015:
En personalsak.

Juni 2015:
Kjedesjef varslet på konsernsjefen i mail til styreleder i Fretex Norge.

Juni og juli 2015:
Styreleder fikk råd fra Advokatfirmaet BDO (jf. Fretex sine retningslinjer for varsling). Styreleder gjennomførte samtaler med de involverte. BDO ga råd om konklusjonen: håndteringen av personalsaken var forsvarlig.

August 2015:
Kjedesjef inngikk avtale om fratreden.

September 2016:
Ansatterepresentant i styret til Fretex Norge krevde ekstraordinært styremøte for å få personalsaken og håndteringen av varslingssaken belyst.

Ekstraordinært styremøte ble avholdt. Styret fikk en redegjørelse av saken og et samlet styre opprettholdt konklusjonen fra juli 2015.

Ledergruppa i Fretex Øst-Norge (bortsett fra daglig leder) varslet via Fretex sin varslingsportal på konsernsjefen og styreleder.

Oktober 2016:
Styret til Fretex Norge valgte BDO til å foreta granskning.

Desember 2016:
Styret til Fretex Norge ba administrasjonen vurdere omorganisering for å tilpasse virksomheten til NAVs krav og for å styrke Fretex sin framtidige konkurransekraft.

Januar 2017:
BDO trakk seg fra granskingsoppdraget.

Februar 2017:
Styret til Fretex Norge valgte advokatfirmaet Grette til å foreta granskningen. Advokater i Grette gjennomgikk tilgjengelig dokumentasjon og intervjuet alle involverte i saken.

April 2017:
Per-Yngve Monsen sendte en eskalert varsling. Den eskalerte varslingen ble også gransket (av Grette).

Juni 2017:
Grettes granskningsrapport forelå og styret tok konklusjonen om at Fretex har handlet innenfor lover, regler, verdier og etiske retningslinjer til etterretning.

Styret vedtok en virksomhetstyrt organisering med et miljøselskap, et selskap for arbeidslivstjenestene til NAV og et selskap som tilbyr arbeidslivstjenester i andre markeder, og ba ledergruppen jobbe videre med de konkrete løsningene.

August- september 2017:
Omorganiseringen ble gjort kjent for alle ansatte i Fretex og alle ble invitert til å komme med innspill. Sektorledere i de regionale selskapene, tillitsvalgte og staben i Fretex Norge hadde samlinger for å utarbeide de nye organisasjonskartene.

Oktober 2017:
Per-Yngve Monsen ble spurt om han var interessert i stilling som leder for regnskap og lønn i Fretex Norge. Det var han ikke.

Desember 2017:
Per-Yngve Monsen ble tilbudt stilling som controller i Fretex Miljø. Han avslo.

Januar 2018:
Per-Yngve Monsen fikk tilbudt stilling som controller og endringsoppsigelse. Han avslo tilbudet og endringsoppsigelse ble resultatet.

Februar 2018:
Per-Ynge Monsen fikk tilbud som stilling som HMS/Lean-koordinator i Fretex Miljø. Han avslo.

Fakta om Fretex:

Formål: Bidra til at mennesker får og beholder arbeid og til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk. Selskapet drives i overenstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Eier: Fretex er eid av Frelsesarmeen og er en del av Frelsesarmeens sosialtjeneste.

Organisering: Fretex har organisert sin virksomhet i tre virksomhetstyrte aksjeselskaper. Disse er 100 % eid av Fretex Norge AS. I tillegg eier Fretex Norge AS eksportselskapet Fretex International AS sammen med Frälsningsarmén i Sverige.

Kontaktperson:

Trine Gjermundbo, kommunikasjonssjef, 918 15 418.

 


 

Fant du det du lette etter?