www.fretex.no Fretex logo print

Etiske retningslinjer i Fretex

Kampanje-høst-14 facebook

Alt vi sier og gjør skal bidra til å gjøre hverandre gode


➜ Vi støtter hverandre og gir positive tilbakemeldinger.
➜ Vi opptrer høflig og redelig overfor eiere, kolleger, jobbsøkere, kunder og samarbeidspartnere.
➜ Vi tar problemer opp der de hører hjemme.
➜ Vi snakker ikke negativt eller ufordelaktig om hverandre.
➜ Vi gir hverandre tilbakemeldinger, også når det er krevende.
➜ Ordinært ansatte skal ikke utnytte sin posisjon overfor jobbsøkere.
➜ Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering og uønsketseksuell oppmerksomhet.
➜ Alt visier og gjørskal tåle offentlighetens og medienessøkelys.


Alle våre ressurser skal forvaltes godt


➜ Gaversom gistil Fretex skal ikke føre til personlig vinning for ansatte eller jobbsøkere.
➜ Vi respekterer alltid givernes gode intensjoner med gavene.
➜ Vi tar vare på våre materielle verdier (biler, pc, møbler osv).


Alt vi selger og alle våre aktiviteter skal bygge på våre verdier


➜ Viselger ikke produktersom kan identifiseres med forhold som strider mot vårt verdigrunnlag.
➜ Kampanjer, moteoppvisninger og andre eksterne aktiviteter gjenspeiler våre verdier og
vårt positive menneskesyn.
➜ Vi velgersamarbeidspartnere og leverandørersom har et verdigrunnlag som er forenelig med vårt eget.
➜ Som medlem av Etisk Handel arbeider vi ut fra deres modell for etisk handel. Vi følger Code of Conduct til Fretex International AS.


Alle våre handlinger skal ha et miljøperspektiv


➜ Vi kildesorterer og bruker om igjen det vi kan.
➜ Vi stiller miljøkrav til våre leverandører.
➜ Vi velger miljøvennlige alternativerså langt det er mulig.

 

 

Fant du det du lette etter?