www.fretex.no Fretex logo print

Prosedyre for klageadgang

I Fretex vil vi ha en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og reise kritikk. Vårt verdigrunnlag og etiske retningslinjer bekrefter dette. I tillegg er en åpen bedriftskultur et viktig fundament i alt avtaleverk mellom partene i arbeidslivet.

Klageadgang er en selvsagt rettighet i Fretex. Dersom ansatte eller andre deltakere ønsker å ta opp
forhold de er misfornøyde med, skal dette så langt det er mulig skje gjennom tjenestevei. En kan
også si i fra til noen i virksomheten som har påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar
for de spørsmål eller personer det gjelder.
Det er viktig å være oppmerksom på at klageadgang ikke er det samme som å varsle om
kritikkverdige forhold. Om varsling, se egen varslingsprosedyre.

Klageadgang

Ansatte og tiltaksdeltakere har rett til å klage over forhold man ikke er fornøyd med under arbeid eller i tiltaksforholdet. Som eksempel kan nevnes klage over faglig oppfølging og veiledning,
manglende arbeidsutstyr eller fysisk arbeidsmiljø for øvrig m.m. Klage kan rettes til:
• Nærmeste leder eller arbeidsleder
• Attføringsansvarlig
• Avdelingsleder
• Verneombud
• Arbeidsmiljøutvalget
• Tillitsmannsapparatet
• Medlemmer i ledergruppen
• Daglig leder

For deltakere på tiltak er også Rådgivende utvalg (RU) et alternativ der dette benyttes. I RU er
ledelsen i virksomheten, attføringsansvarlig og NAV representert. Saksbehandler på NAV kan også
være en naturlig part dersom en ønsker å ta opp forhold en er misfornøyd med.
Fretex har for øvrig lagt til rette for å kunne foreta elektronisk innsending av klage på vår
hjemmeside www.fretex.no.


Dersom det mottas klager via hjemmesidene sendes disse automatisk til kvalitetssjef i Fretex Norge
AS og daglig leder i det selskapet klagen gjelder. Daglig leder i Fretex Norge AS vil motta kopi av
klagen.


Også våre eksterne kunder og samarbeidspartnere har klageadgang. Evt. klage kan gjøres via
hjemmesiden www.fretex.no. Bakgrunnen for å gi våre kunder og samarbeidspartnere denne
muligheten, er vårt ønske om stadig forbedring av våre tilbud og tjenester.

Prosedyrer ved klage

I Fretex ønsker vi at alle våre deltakere/ansatte skal ha en forsvarlig og hensiktsmessig klageadgang
vedrørende forhold en er misfornøyde med.

1. Hensikt og omfang
1.1 Hensikten med retningslinjene er å sikre at alle våre ansatte og deltakere på tiltak skal kunne
fremføre klager vedrørende forhold i virksomheten.
1.2 Prosedyren skal medvirke til at den som klager kan gjøre dette på en trygg og hensiktsmessig
måte.
1.3 Prosedyren gjelder for alle sysselsatte i Fretex-gruppen – arbeidstakere og tiltaksdeltakere.

2. Ansvar
2.1 Hver enkelt sysselsatt/medarbeider er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt.
2.2 Daglig leder er ansvarlig for at prosedyren gjøres kjent og er tilgjengelig for alle ansatte
(personalhåndbok, internett/hjemmesiden, oppslag osv.).
2.3 Den som mottar en klage er ansvarlig for å underrette bedriftens ledelse, jf punkt 4.1.2.

3. Fremgangsmåte ved klage
3.1 Klagen skal være saklig.
3.2 Klager skal så langt det er mulig gå via tjenestevei. Det vil si nærmeste overordnede.
eksempler kan være arbeidsleder, attføringsansvarlig, avdelingsleder, verneombud,
arbeidsmiljøutvalget, tillitsmannsapparatet, medlemmer i ledergruppen eller Daglig leder.
3.3 Klagen kan skje skriftlig eller muntlig og anonymt. Hjemmesidene fretex.no kan benyttes i
denne sammenheng.
3.4 Hvis det benyttes en anonym klage, bør klagen konkretisere tid og hendelse for de anførte
forhold så langt dette er praktisk mulig.

4. Fremgangsmåte i bedriften ved mottatt klage
4.1. Alle våre deltakere på attføring skal ha anledning til ta opp forhold som de anser som
kritikkverdige. Dette kan bl.a. gjøres til nærmeste overordnede, attføringsansvarlig eller i
Rådgivende utvalg.
4.2. Alle interne klager skal vurderes av nærmeste overordnede, avdelingsleder og sektorsjef,
samt attføringsansvarlig dersom det er deltakere på attføring som klager.
4.3 Dersom klager benytter hjemmesidene fretex.no, vil klagen automatisk bli sendt til
kvalitetssjef i Fretex Norge AS og daglig leder i det selskapet klagen gjelder. Daglig leder i
Fretex Norge AS vil motta kopi av klagen.
4.4 Klager skal behandles seriøst og klageren skal alltid få skriftlig tilbakemelding innen rimelig
tid. Tilbakemeldingen skal minimum inneholde hvordan saken er behandlet, og hva som ble
utfallet.

 
*
*
*

 

Fant du det du lette etter?